فروش لباس زنانه

تاثیرات صنعت پوشاک برمحیط زیست

/post-58

مقدمه : پوشاک یکی از نیازهای اصلی انسان میباشد اما با گسترش این صنعت تاثیرات منفی برمحیط زیست به وجود آمد. دراین مقاله به موضوع تاثیرات صنعت نساجی وپوشاک برمحیط زیست میپردازیم.