نخ POY

نخ POY

/post-108

نخ POY به گونه ای از نخ گفته می شود که در زمینه نوع ساختارپلیمری، یک زنجیره مولکولی به شکل نیمه آرایش یافته می سازد.